Användarvillkor

Användarvillkor för Jaktmarknad som tillhandahålls av Mihaza AB, organisationsnummer 559315-8578.

 

Välkommen till Jaktmarknad – en handelsplats för jakt! Vi drivs av tanken att hjälpa markägare att skapa de bästa jaktupplåtelserna samt att underlätta för jägare genom att tillhandahålla en heltäckande, säker och transparent lösning för att erhålla jakt.

 

Allmänt

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Jaktmarknads webbplats och kringtjänster (tillsammans kallar vi dessa för "Webbplatsen") och sådana villkor som Jaktmarknad i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Jaktmarknads tjänster (”Tjänsterna”).

Tjänsterna tillhandahålls av Mihaza AB, organisationsnummer 559315-8578 (“Jaktmarknad” eller “Mihaza”).

Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Dessa Användarvillkor gäller från den 1 januari 2022. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.


Dina personuppgifter

Jaktmarknads personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av Dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy. Jaktmarknad kommer att lagra Dina uppgifter för att kunna utföra våra tjänster och uppdatera om nyheter och annat som kan gagna dig som användare.

 

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Jaktmarknads tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar Du att Du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.


Annonsering på Jaktmarknad

I Jaktmarknads Regler för annonsering (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Jaktmarknads måste du följa reglerna för annonsering.

Jaktmarknad förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.


Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som till exempel bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, ett dokument eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett Dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enligt med Användarvillkoren.

Detta innebär att Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som Du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att Du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Jaktmarknad även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger Du Jaktmarknad en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Jaktmarknad får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Jaktmarknads rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Jaktmarknad för Jaktmarknads användning av det Användargenererade innehållet.


Immateriella rättigheter

Jaktmarknad, eller Jaktmarknads licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Jaktmarknads exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men Du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Jaktmarknad.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Jaktmarknad.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.


Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.


Ansvar

Jaktmarknad garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Jaktmarknads kontroll och Jaktmarknad ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Jaktmarknad kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa tjänster och varor. Jaktmarknad har inte i varje givet tillfälle kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. I det fall transaktion genomförs genom Jaktmarknads kringtjänster gäller dess senaste villkor. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Jaktmarknad ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Jaktmarknad ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.


Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Jaktmarknad skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.


Ångerrätt

När Du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Jaktmarknad måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Jaktmarknads tjänst för annonsering innebär att Du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att Du har godkänt och betalat för den. Det innebär att Du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Jaktmarknads tjänst anses fullgjord så snart Din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som Du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.


Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner Du att avtalet som Du har ingått med Jaktmarknad, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Mihaza AB eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.


Förändringar i Tjänsterna

Jaktmarknad kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Jaktmarknad rätten att avsluta Din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att Du har fått information om detta, till exempel genom meddelande till Din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till Dig.


Ändringar i Användarvillkoren

Jaktmarknad kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver Ditt samtycke kommer vi dock att inhämta Ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.


Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.


Kontaktuppgifter

Mihaza AB, 559315-8578 Gäddvägen 11, 181 30 Lidingö

 

Regler för annonsering


Jaktmarknad gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

 

Jaktmarknads "annonser" är till för privatpersoner, företag, föreningar, klubbar & organisationer. Jaktmarknad förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:

·        Juridiska personer

·        Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms

Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Publiceringstid: Jaktmarknads tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste Du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, till exempel när Du har ingått avtal om jakträttsupplåtelse eller sålt alla jaktplatser. Eftersom Jaktmarknad vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen kan en annons tas bort av Jaktmarknad efter en (1) månad från dess att annonserad aktivitet utförts. Jaktmarknad förbehåller sig rätten att ta bort annonser som uppenbart är inaktuella eller felaktiga.

Granskning och kontroll av annonser och användare: Jaktmarknad förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Jaktmarknads principer och anda. Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Jaktmarknad.

 

Återbetalning och tillgodo: Om en annons nekas publicering får Du ett tillgodohavande på Jaktmarknad motsvarande annonsens värde. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens e-postadress, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Om Du inte önskar ett tillgodohavande kan Du få återbetalning av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Jaktmarknads regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Språk: Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika tjänsten eller varan som erbjuds i annonsen.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva tjänsten eller varor, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Tjänsten eller varan måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Jaktmarknads egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

E-post: Om Du när Du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en tjänst.

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Jaktmarknad förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Jaktmarknads bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Kategorisering: Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda tjänster och/eller varor i samma annons när tjänsterna och/eller varorna inte hör till samma kategori. De olika tjänsterna/varorna måste i sådant fall delas upp i flera annonser.

Tjänster: Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för respektive bransch. När Du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa (exempelvis avseende Trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkringar). Detta kontrolleras av Jaktmarknad i samarbete med branschorganisationer.

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Tredjepartsinformation: När Du lägger upp Din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som Du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan viss kartinformation uppkomma baserat på postnummer och/eller fastighet. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka tillhandahålls av tredje part och Jaktmarknad tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Jaktmarknad om något inte stämmer.

Länkar och hänvisningar: Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, det vill säga Du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats.

Bilder och filmer: Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller tjänsten Du annonserar om. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Jaktmarknad varvid Jaktmarknad får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras.

  1. Deklaration av försäljning: Inkomsten från enstaka annonsering behöver Du som privatperson inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om Du säljer tjänster/varor regelbundet ska Du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om Du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.